the crystal cup 2019 เข้าร่วมแข่งขันชักกะเย่อรุ่นเยาวชน

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เข้าค่ายธรรม ณ โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

หมวดหมู่รอง