การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ออนไลน์ ของระดับชั้น อนุบาล 2

ใช้เด็กนำทางไปสู่เรื่องที่เด็กสนใจ ครูสังเกตว่าเด็กมีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ แล้วนำเอาความสนใจนั้นมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม จะทำให้การเรียนรู้นั้นดูสนุก น่าตื่นเต้น เช่น ถ้าเด็กสนใจเรื่องรถไฟ ครูอาจเริ่มต้นการสอนด้วยการร้องเพลง “รถไฟ” พร้อมกับการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเป็นการเปิดสมอง เปิดอารมณ์เด็กให้เบิกบานพร้อมที่จะเรียนรู้ ตามด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่สาระเนื้อหาที่ต้องการสอดแทรก หรือกิจกรรมสร้างสรรค์โดยให้เด็กนำบล็อกไม้ สื่อของเล่น หรือเศษวัสดุต่างๆที่มีอยู่ที่บ้านนำมาประดิษฐ์เป็นรถไฟ หรือยานพาหนะต่างๆ ตามที่เด็กสนใจ ก็ยิ่งทำให้การเรียนรู้ออนไลน์นั้นดึงดูดใจได้มากขึ้น 

 

การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน Onsite ของระดับชั้น อนุบาล 2

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 20-25 คน นักเรียนกลุ่ม A มาเรียน Onsite

ในชั้นเรียนที่โรงเรียนนักเรียนกลุ่ม B จะเรียน Online ผ่านบทเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านและในวันถัดมา

นักเรียนกลุ่ม Aเรียน Online ผ่านบทเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านส่วนนักเรียนกลุ่ม B มาเรียน Onsiteใน

ชั้นเรียนที่โรงเรียน แทนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

 

 

 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg