วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 20 พ.ค. 64

เรื่อง งานบ้าน (1)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 20 พ.ค. 64

เรื่อง งานบ้าน (2)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 17 มิ.ย.64

เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (1)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 17 มิ.ย.64

เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (2)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 28 มิ.ย.64

เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (3)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 6 )

วันที่  5 ก.ค. 64

เรื่อง งานเกษตร (1)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 7 )

วันที่  12 ก.ค. 64

เรื่อง งานเกษตร (2)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 8 )

วันที่  19 ก.ค. 64

เรื่อง งานช่าง(1)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 9)

วันที่   9 ส.ค. 64

เรื่อง งานช่าง(2)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 10)

วันที่   16 ส.ค. 64

เรื่อง งานช่าง(3)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 12)

วันที่   13 ก.ย. 64

เรื่อง งานประดิษฐ์

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 13)

วันที่  27 ก.ย. 64

เรื่อง งานธุรกิจ

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 14)

วันที่ 4  ต.ค. 64

เรื่อง งานธุรกิจ

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.5 (ครั้งที่ 14)

วันที่ 4  ต.ค. 64

เรื่อง งานธุรกิจ

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ