106422 0106421 0

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 21 พ.ค. 64

เรื่องเรียนรู้เรื่องพินอิน พยัญชนะ

สระเสียงเดี่ยว

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 11 มิ.ย. 64

เรื่อง การฟังประโยคภาษาจีนเรื่อง 中文学校

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 14 มิ.ย. 64

เรื่อง การเขียนคำศัพท์เรื่อง中文学校

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 17 มิ.ย. 64

เรื่อง คำศัพท์เรื่อง 课堂用语

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 2 ก.ค. 64

เรื่อง  ประวัติกำแพงเมืองจีน

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 9 ก.ค. 64

เรื่อง  การฟังประโยคภาษาจีนเรื่อง课堂用语

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 9 ก.ค. 64

เรื่อง  การเขียนคำศัพท์เรื่อง课堂用语

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 23 ก.ค. 64

เรื่อง  คำศัพท์เรื่อง大龙迟到了

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 13 ส.ค. 64

เรื่อง  การอ่านประโยคภาษาจีนเรื่อง大龙迟到了

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 20 ส.ค. 64

เรื่อง  การฟังประโยคภาษาจีนเรื่อง大龙迟到了

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 3 ก.ย. 64

เรื่อง  การฟังประโยคภาษาจีนเรื่อง大龙迟到了

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 17 ก.ย. 64

เรื่อง  การฟังประโยคภาษาจีนเรื่อง课堂上

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 16 )

วันที่ 24 ก.ย. 64

เรื่อง  การเขียนคำศัพท์เรื่อง课堂上

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 17 )

วันที่ 1 ต.ค. 64

เรื่อง  第五课 复习

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.3  (ครั้งที่ 18 )

วันที่ 8 ต.ค. 64

เรื่อง  -复习

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg