106422 0106421 0

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 1 มิ.ย. 64

เรื่อง การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศา สตร์(1)

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 2 มิ.ย. 64

เรื่อง การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศา สตร์(2)

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 14 มิ.ย. 64

เรื่อง การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์(3)

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 16 มิ.ย. 64

เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 25 มิ.ย. 64

เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 7 )

วันที่ 8 ก.ค. 64

เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน (2)

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 15 ก.ค. 64

เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านในสมาชิกอาเซียน

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 22 ก.ค. 64

เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทย(1)

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 19 ส.ค. 64

เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทย(2)

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 2 ก.ย. 64

เรื่อง ทบทวนความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 16 ก.ย. 64

เรื่อง  ทบทวนการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 23 ก.ย. 64

เรื่อง  ทบทวนวิธีการทางประวัติศาสตร์

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 30 ก.ย. 64

เรื่อง  ทบทวนความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.6  (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 7 ต.ค. 64

เรื่อง  ที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg