วิชาสังคมฯป.5 (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 19 พ.ค. 64

เรื่อง พลเมืองดีของสังคม

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯป.5 (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 21 พ.ค. 64

เรื่อง  เสรีภาพและหน้าที่พลเมือง

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง  หน้าที่พลเมืองดีของสังคม

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 1 มิ.ย. 64

เรื่อง   สิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 15 มิ.ย. 64

เรื่อง  การปกครองส่วนท้องถิ่น 1

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 18 มิ.ย. 64

เรื่อง  การปกครองส่วนท้องถิ่น 2

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 7 )

วันที่ 20 มิ.ย. 64

เรื่อง  การปกครองส่วนท้องถิ่น 3

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 6 ก.ค. 64 

เรื่อง  วัฒนธรรมไทย

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 13 ก.ค. 64 

เรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 20 ก.ค. 64 

เรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 10 ส.ค. 64

เรื่อง   ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 17 ส.ค. 64

เรื่อง  พุทธประวัติและประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 31 ส.ค. 64

เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 14 ก.ย. 64

เรื่อง  ศาสดาของศาสนาต่างๆ

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 21 ก.ย. 64

เรื่อง  พุทธสาวกและพุทธชา ดกตัวอย่าง

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 16 )

วันที่ 28 ก.ย. 64

เรื่อง  ทบทวนประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 

วิชาสังคมฯ ป.5 (ครั้งที่ 17 )

วันที่ 5 ต.ค. 64

เรื่อง   พุทธสาวก พุทธสาวิกา

ครูผู้สอน นางสาววาสนา  บุญชู

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg