วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล  มาลารัตน์

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค.2564

 

วิชาคณิตศาสตร ป.3 

เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล  มาลารัตน์

ครั้งที่  2  วันที่ 20  พ.ค.2564

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 

เรื่อง หลักและค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล  มาลารัตน์

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ค. 2564

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง ค่าของเลขโดด

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่ 4  วันที่ 8 มิ.ย. 2564 

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ ไม่เท่ากัน

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่ 5 วันที่10 มิ.ย. 2564

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนน้อยไปหามาก

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  6 วันที่ 22 มิ.ย. 2564 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง  แบบรูปของจำนวนนับที่มีความสัมพันธ์

ลดลงเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  7 วันที่ 24 มิ.ย. 2564 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

 เรื่อง การบวก

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  8 วันที่ 29 มิ.ย. 2564

 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

 เรื่อง การบวกที่มีจำนวนผลบวกไม่เกิน 100,000

มีการทด

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  9  วันที่ 29 มิ.ย. 2564

 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

 เรื่อง การสลับที่การบวกการเปลี่ยนแปลงหมู่ของการบวก

มีการกระจาย

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  10  วันที่ 6 ก.ค. 2564   

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

 เรื่อง เรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  11  วันที่ 8 ก.ค. 2564 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

 เรื่องการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  12  วันที่ 13 ก.ค. 2564 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง  การเรียนรู้โจทย์ปัญหา(ต่อ)

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  13  วันที่ ................. 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง  ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  14  วันที่ ................. 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก

และการลบ           

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  15 วันที่ .................  

 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง  การคูณ   

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  16  วันที่ .................   

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง   การสลับที่และการเปลี่ยนหมู่

ของการคูณ

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  17  วันที่ .................    

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง   ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์

แสดงการคูณ

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  18  วันที่ .................     

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง   การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ

จำนวนสามหลัก

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  19  วันที่ .................      

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง  โจทย์ปัญหาของการคูณจำนวนหนึ่งหลัก

กับจำนวนไม่เกินสี่หลัก

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  20 วันที่ .................      

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง  โจทย์ปัญหาการคูณของจำนวนสองหลัก

กับจำนวนสองหลัก

ครูผู้สอน นางสาวพรพิมล มาลารัตน์

ครั้งที่  21  วันที่ .................      

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg