วันที่ 25 ธันวาคม 2562  ผู้บริหารคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม Christmas Day ณ ลานกิจกรรม ของโรงเรียน