กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเดือนเมษายน 2562 จะมีคุณครูคอยหมุนเวียนสอน นักเรียนจะได้เรียน ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์