พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 603

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ทางโรงเรียนได้จัดสอนภาษาจีนเริ่มสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงป.6 ปัจจุบันได้มีกิจกรรมสอดแทรกทำให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนทั้งนี้ทางโรงเรียนก็มีความสนใจที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น