กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ทางโรงเรียนได้จัดสอนภาษาจีนเริ่มสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงป.6 ปัจจุบันได้มีกิจกรรมสอดแทรกทำให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนทั้งนี้ทางโรงเรียนก็มีความสนใจที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น