ตรวจสุขภาพและวัดสายตา ให้กับครูโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
และสร้างความตระหนักให้บุคลากรดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562