ผู้แทนครูโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2562