โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะจบการศึกษาปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

    1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา
    2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
    3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้น ป.6