โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานและเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีอันดีงามของไทย ในกิจกรรมมี รดน้ำดำหัว และเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในเดือน เมษายนของทุกๆปี