นักเรียนโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาไปศึกษาดูงาน นิทรรศการ EEC