• 90856.jpg
 • 90857.jpg
 • 90858.jpg
 • 90859.jpg
 • 90860.jpg
 • 90861.jpg
 • 90862.jpg
 • 90863.jpg
 • 90864.jpg
 • 90865.jpg
 • 90866.jpg
 • 90867.jpg
 • 90868.jpg
 • 90869.jpg
 • 90870.jpg
 • 90871.jpg
 • 90872.jpg
 • 90872_0.jpg
 • 90873.jpg
 • 90874.jpg

แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย

คำคม เหรียญทอง
1.ด.ช.ชินพัฒน์ ฉายฉลาด ป.6/1
2.ด.ช.ธัญเทพ นิ่มสาย ป.5/1

แข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมุดเล่มเล็ก เหรียญทอง
1.ด.ญ.ญาณิท พึ่งบาง ป.5/1
2.ด.ญ.พรปวีณ์ พวงแก้ว ป.5/1
3.ด.ญ.โชติกา โคตรพันธุ์ ป.5/1

(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
รายการเล่านิทานคุณธรรมป.4-6 เหรียญทอง
ด.ญ.สาสิตางค์ บุญเต็ม ป.5/2
รายการมารยาทไทย

เหรียญเงิน
1.ด.ช.เดชานันท์ พันธ์อ้วนป.2/1
2.ด.ญ.นาราภัทร พิลาเปล่าป.2/1
เหรียญทอง
3.ด.ช.กฤชศรัณย์ บุตรดีป.6/2
4.ด.ญ.ภัคชิสา อ่องสมบูรณ์ป.6/2


แข่งขัน Impromtu speech
สาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
เหรียญทองแดง
ด.ญ. ณัฐนิชา บัวอินทร์ ป.5/1
คิดเลขเร็ว ป.4-6


เหรียญทอง
ด.ญ.ณัฏฐณิชา ภิรมย์รักษ์ ป.5/1

 • 2563__0070.jpg
 • 2563__0071.jpg
 • 2563__0072.jpg
 • 2563__0073.jpg
 • 2563__0074.jpg
 • 2563__0075.jpg
 • 2563__0076.jpg
 • 2563__0077.jpg
 • images-6.jpeg
 • Presentation1.jpg
 • __3_0.jpg
 • __4_0.jpg
 • __5_0.jpg
 • __6_0.jpg
 • __15_0.jpg
 • __16_0.jpg
 • __17_0.jpg
 • __21_0.jpg
 • __22.jpg
 • __24.jpg