• 90856.jpg
 • 90857.jpg
 • 90858.jpg
 • 90859.jpg
 • 90860.jpg
 • 90861.jpg
 • 90862.jpg
 • 90863.jpg
 • 90864.jpg
 • 90865.jpg
 • 90866.jpg
 • 90867.jpg
 • 90868.jpg
 • 90869.jpg
 • 90870.jpg
 • 90871.jpg
 • 90872.jpg
 • 90872_0.jpg
 • 90873.jpg
 • 90874.jpg

เพื่อ ให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ นักเรียน และ ช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน

 

 • 2563__0070.jpg
 • 2563__0071.jpg
 • 2563__0072.jpg
 • 2563__0073.jpg
 • 2563__0074.jpg
 • 2563__0075.jpg
 • 2563__0076.jpg
 • 2563__0077.jpg
 • images-6.jpeg
 • Presentation1.jpg
 • __3_0.jpg
 • __4_0.jpg
 • __5_0.jpg
 • __6_0.jpg
 • __15_0.jpg
 • __16_0.jpg
 • __17_0.jpg
 • __21_0.jpg
 • __22.jpg
 • __24.jpg