วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดทัศนศึกษา ณ 

Pattaya Dolphinariumและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี