วันที่5ธันวาคม2563

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดทัศนศึกษา ณ 

Pattaya Dolphinariumและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี

พ่นยุงลายในสถานศึกษา

หมวดหมู่รอง