วิชาจีน ป.5  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 21 พ.ค. 64

เรื่อง เรียนรู้เรื่องพินอิน พยัญชนะ

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน