วิชาจีน ป.6  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 21 พ.ค. 64

เรื่อง เรียนรู้เรื่องพินอิน พยัญชนะ

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง สระเสียงเดี่ยว

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 31 พ.ค. 64

เรื่อง การผสมคำพยัญชนะกับสระเสียงเดี่ยว

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 11 มิ.ย. 64

เรื่อง วรรณยุกต์

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 14 มิ.ย. 64

เรื่อง สระเสียงผสม a

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 14 มิ.ย. 64

เรื่อง สระเสียงผสม a

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 17 มิ.ย. 64

เรื่อง สระเสียงผสม o e

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 7 )

วันที่ 21 มิ.ย. 64

เรื่อง สระเสียงผสม i u

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 2 ก.ค. 64

เรื่อง ประวัติกำแพงเมืองจีน

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 9 ก.ค. 64

เรื่อง คำศัพท์ผลไม้

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 16 ก.ค. 64

เรื่อง การพูดประโยคเรื่องผลไม้

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 23 ก.ค. 64

เรื่อง การพูดประโยคเรื่องผลไม้

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 13 ส.ค. 64

เรื่อง ทบทวนเรื่องผลไม้

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 20 ส.ค. 64

เรื่องฝึกการอ่านและการฟังของพินอิน

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 3 ก.ย. 64

เรื่อง คำศัพท์ตัวเลข

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 17 ก.ย. 64

เรื่อง คำศัพท์ครอบครัว

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 16 )

วันที่ 24 ก.ย. 64

เรื่อง การอ่านออกเสียงเรื่องครอบครัว

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 17 )

วันที่ 1 ต.ค. 64

เรื่อง คำศัพท์อุปกรณ์การเรียน

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน

 

 

วิชาจีน ป.1  (ครั้งที่ 18 )

วันที่ 8 ต.ค. 64

เรื่อง ทบทวนคำศัพท์เรื่องอุปกรณ์การเรียน

ครูผู้สอน จรินท์ธร  สารตัน