วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 20 พ.ค. 64

เรื่อง การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษ และสหัสวรรษ

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 8 มิ.ย. 64

เรื่อง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 11 มิ.ย. 64

เรื่อง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 8  ส.ค. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 5)

วันที่ 15  ส.ค. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 2

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 6)

วันที่ 19 ส.ค. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 3

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 7)

วันที่ 22 ส.ค. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 4

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 8)

วันที่ 2 ก.ย. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 5

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 9)

วันที่ 16 ก.ย. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 6

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 10)

วันที่ 23 ก.ย. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 7

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 30 ก.ย. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 8

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.4  (ครั้งที่ 12 )

วันที่  7 ต.ค. 64

เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย 9

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ