วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 1 มิ.ย. 64

เรื่อง การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและสากล1

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 2 มิ.ย. 64

เรื่อง การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและสากล 2

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 14 มิ.ย. 64

เรื่อง การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและสากล 3

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 16 มิ.ย. 64

เรื่อง  เหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนและชุมชน

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 25 มิ.ย. 64

เรื่อง  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และวัฒนธรรมของชุมชน

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 1 ก.ค. 64

เรื่อง  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 1

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 7)

วันที่ 8 ก.ค. 64

เรื่อง  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 2

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 8)

วันที่ 15 ก.ค. 64

เรื่อง   การสถาปนาอาณาจักรไทย 1

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 9)

วันที่ 22 ก.ค. 64

เรื่อง   การสถาปนาอาณาจักรไทย 2

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 19 ส.ค. 64

เรื่อง   การสถาปนาอาณาจักรไทย 3

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 21 ส.ค. 64

เรื่อง  ทบทวนการสถาปนาอาณาจักรไทย

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 16 ก.ย. 64

เรื่อง   ทำแบบฝึกหัดการใช้ศักราช

ตามปฏิทินไทยและสากล

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 23 ก.ย. 64

เรื่อง ทบทวนการใช้ศักราชตาม

ปฏิทินไทยและสากล

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 30 ก.ย. 64

เรื่อง  ทำแบบฝึกหัดเหตุการณ์

สำคัญของโรงเรียนและชุมชน

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.3  (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 7 ต.ค. 64

เรื่อง ทบทวนบทเรียน   

 การตั้งถิ่นฐานการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

ครูผู้สอน นางสาววาสนา บุญชู