วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 1 มิ.ย. 64

เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 2 มิ.ย. 64

เรื่อง การเรียงลำดับเหตุการณ์

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 14 มิ.ย. 64

เรื่อง สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 16 มิ.ย. 64

เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่น

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 25 มิ.ย. 64

เรื่อง วัฒนธรรมและประเพณี

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 1 ก.ค. 64

เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 7 )

วันที่ 8 ก.ค. 64

เรื่อง ทบทวนช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 15 ก.ค. 64

เรื่อง ทบทวนชุมชนของเรา

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 22 ก.ค. 64

เรื่อง ทบทวนการเรียงลำดับเหตุการณ์

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 19 ส.ค. 64

เรื่อง เสริมความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 2 ก.ย. 64

เรื่อง ทบทวนเรื่องบุคคลสำคัญ

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 16 ก.ย. 64

เรื่องสอนเพิ่มเติม(ปฏิทิน)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 23 ก.ย. 64

เรื่อง ทบทวนและเก็บแบบฝึกหัด

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 30 ก.ย. 64

เรื่อง สอนเสริมเรื่องช่วงเวลา

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.2  (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 7 ต.ค. 64

เรื่อง ทบทวนสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว