วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 20 พ.ค. 64

เรื่อง งานบ้าน (1)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 10 มิ.ย. 64

เรื่อง งานบ้าน (2)

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 17 มิ.ย. 64

เรื่อง  อาหารและโภชนาการ 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 22 มิ.ย. 64

เรื่อง  อาหารและโภชนาการ 2

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 28 มิ.ย. 64

เรื่อง  อาหารและโภชนาการ 3

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 6 )

วันที่  5 ก.ค. 64

เรื่อง  งานเกษตร 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 7 )

วันที่  12 ก.ค. 64

เรื่อง  งานเกษตร 2

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 8 )

วันที่  19 ก.ค. 64

เรื่อง   งานช่าง 1 

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 9 )

วันที่  9 ส.ค. 64

เรื่อง   งานช่าง 2 

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 10 )

วันที่  16 ส.ค. 64

เรื่อง   งานช่าง 3 

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 10 )

วันที่  16 ส.ค. 64

เรื่อง   งานช่าง 3 

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 11 )

วันที่  30 ส.ค. 64

เรื่อง งานประดิษฐ์ 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 12 )

วันที่  13 ก.ย. 64

เรื่อง งานประดิษฐ์ 2

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 13 )

วันที่  27 ก.ย. 64

เรื่อง งานธุรกิจ 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.6 (ครั้งที่ 14 )

วันที่  27 ก.ย. 64

เรื่อง งานธุรกิจ 2

ครูผู้สอน นางสาวณัฐริกา  ทาประเสริฐ