วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี นอกจากนั้นยังได้ชีแจงเกี่ยวกับการเรียน การสอนของครูและนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่นักเรียนและโรงเรียนอีกด้วย