วันที่ 11 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กๆโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา  บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุก สนาน