วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือสวนสยามฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ - เนตรนารี   ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี  มีประสบการณ์ตรง  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น