วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เข้าค่ายธรรม ณ โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

-          เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู

-          เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรม

-          เพื่อให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี

-          เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

-          เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  

            คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา

-          เพื่อให้เยาวชนได้นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง

-          เพื่อให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้