พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 48

อบรมครูและผู้บริหาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความสามารถพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน