อบรมครูและผู้บริหาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความสามารถพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน