พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 67

 การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน