คณะครูปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการวัดผลประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย" ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562