โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 ณ สนามกีฬาสุบินพิมพยะจันทร์ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีการพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดของครูระดับปฐมวัยอีกด้วย