โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์  ความสามัคคี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย ในทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาให้ดีขึ้นอีกด้วย