ผู้บริหารสถานศึกษา

ไม่มีรูป

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.๔ - ป.๖